ตารางสอนอาจารย์
 ปีการศึกษา   2562     /  1    {2}    3    ระหว่าง  14/9/2563 - 20/9/2563 
 
Day/Time
 
9:00-9:5010:00-10:5011:00-11:5012:00-12:5013:00-13:5014:00-14:5015:00-15:5016:00-16:5017:00-17:50
 
จันทร์
 
        
 
อังคาร
 
        
 
พุธ
 
        
พฤหัสบดี       303437-3
(3) 1, EE 606 EE
       303437-4
(3) 1, EE 606 EE
ศุกร์ 303428-3
(3) 1, EN 311 EN
      
* ข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในตารางเรียนประกอบด้วย รหัสวิชา (จำนวนหน่วยกิต) กลุ่ม, ห้องเรียนและอาคาร ตามลำดับ

ตารางคุมสอบรายวิชา
รหัสวิชาชื่อรายวิชากลุ่มสอบกลางภาคสอบปลายภาค
  303428-3  Power System Protection
การป้องกันระบบไฟฟ้ากำลัง
1(C) 13 ม.ค. 2563
เวลา 08:00-11:00
EN 207
(C) 16 มี.ค. 2563
เวลา 09:00-12:00
EN 207
  303437-3  Photovoltaic System Technology
เทคโนโลยีระบบโฟโตโวลตาอิก
1(C) 14 ม.ค. 2563
เวลา 12:00-15:00
EN 511
(C) 26 มี.ค. 2563
เวลา 13:00-16:00
EN 305
  303437-4  Photovoltaic System Technology
เทคโนโลยีระบบผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์
1(C) 14 ม.ค. 2563
เวลา 12:00-15:00
EN 511
(C) 26 มี.ค. 2563
เวลา 13:00-16:00
EN 305
หมายเหตุ   C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
อีเมลล์: