ตารางสอนอาจารย์
 ปีการศึกษา   2564     /  {1}    2    3    ระหว่าง  3/8/2563 - 9/8/2563 
 
Day/Time
 
10:00-10:5011:00-11:5012:00-12:5013:00-13:5014:00-14:5015:00-15:5016:00-16:5017:00-17:5018:00-18:50
 
จันทร์
 
        
 
อังคาร
 
        
พุธ 001211-1
(3) 17, QS 2206 QS
       
 
พฤหัสบดี
 
        
ศุกร์ 001211-1
(3) 62, QS 2207 QS
      001211-1
(3) 17, ติดต่อผู้สอน NU
        001211-1
(3) 62, ติดต่อผู้สอน NU
* ข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในตารางเรียนประกอบด้วย รหัสวิชา (จำนวนหน่วยกิต) กลุ่ม, ห้องเรียนและอาคาร ตามลำดับ
อีเมลล์: