ตารางสอนอาจารย์
 ปีการศึกษา   2563     /  1    {2}    3    ระหว่าง  3/8/2563 - 9/8/2563 
 
Day/Time
 
8:00-8:509:00-9:5010:00-10:5011:00-11:5012:00-12:5013:00-13:5014:00-14:5015:00-15:5016:00-16:5017:00-17:5018:00-18:50
จันทร์ 001212-2
(3) 6, QS 2206 QS
 001212-2
(3) 23, QS 2201 QS
  001212-2
(3) 85, QS 2208 QS
    
อังคาร      303428-3
(3) 1, EN 212 EN
   
พุธ  303438-1
(3) 1, EE 606 EE
  001212-2
(3) 93, QS 2205 QS
    
 
พฤหัสบดี
 
          
ศุกร์          001212-2
(3) 23, ติดต่อผู้สอน NU
          001212-2
(3) 85, ติดต่อผู้สอน NU
          001212-2
(3) 93, ติดต่อผู้สอน NU
          001212-2
(3) 6, ติดต่อผู้สอน NU
* ข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในตารางเรียนประกอบด้วย รหัสวิชา (จำนวนหน่วยกิต) กลุ่ม, ห้องเรียนและอาคาร ตามลำดับ
อีเมลล์: