ตารางสอนอาจารย์
 ปีการศึกษา   2563     /  1    {2}    3    ระหว่าง  21/9/2563 - 27/9/2563 
 
Day/Time
 
8:00-8:509:00-9:5010:00-10:5011:00-11:5012:00-12:5013:00-13:5014:00-14:5015:00-15:5016:00-16:5017:00-17:5018:00-18:50
จันทร์ 001212-2
(3) 6, QS 2206 QS
 001212-2
(3) 25, QS 2203 QS
  001212-2
(3) 85, QS 2208 QS
 303491-4
(3) 3, EN 311 EN
  
อังคาร   303491-4
(3) 3, EE 604 EE
  303428-3
(3) 1, EN 212 EN
   
พุธ  303438-1
(3) 1, EE 606 EE
  001212-2
(3) 93, QS 2205 QS
    
 
พฤหัสบดี
 
          
ศุกร์          001212-2
(3) 85, ติดต่อผู้สอน NU
          001212-2
(3) 6, ติดต่อผู้สอน NU
          001212-2
(3) 25, ติดต่อผู้สอน NU
          001212-2
(3) 93, ติดต่อผู้สอน NU
* ข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในตารางเรียนประกอบด้วย รหัสวิชา (จำนวนหน่วยกิต) กลุ่ม, ห้องเรียนและอาคาร ตามลำดับ

ตารางคุมสอบรายวิชา
รหัสวิชาชื่อรายวิชากลุ่มสอบกลางภาคสอบปลายภาค
  303428-3  Power System Protection
การป้องกันระบบไฟฟ้ากำลัง
1-(C) 19 มี.ค. 2564
เวลา 13:00-16:00
EN 207
  303438-1  Industrial Motor Control
การควบคุมมอเตอร์ในงานอุตสาหกรรม
1-(C) 22 มี.ค. 2564
เวลา 13:00-16:00
EN 305
  303491-4  Special Topics in Electrical Engineering I
หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง 1
3-(C) 16 มี.ค. 2564
เวลา 09:00-12:00
EN 307
หมายเหตุ   C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
อีเมลล์: