ตารางสอนอาจารย์
 ปีการศึกษา   2563     /  {1}    2    3    ระหว่าง  3/8/2563 - 9/8/2563 
 
Day/Time
 
10:00-10:5011:00-11:5012:00-12:5013:00-13:5014:00-14:5015:00-15:50
จันทร์ 303473-3
(3) 1, EN 509 EN
    
อังคาร 303475-4
(3) 1, EN 510 EN
    
พุธ    303481-4
(1) 1, Lab commun EE
พฤหัสบดี    303473-3
(3) 1, EN 509 EN
 303475-4
(3) 1, EN 510 EN
 
 
ศุกร์
 
     
* ข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในตารางเรียนประกอบด้วย รหัสวิชา (จำนวนหน่วยกิต) กลุ่ม, ห้องเรียนและอาคาร ตามลำดับ

ตารางคุมสอบรายวิชา
รหัสวิชาชื่อรายวิชากลุ่มสอบกลางภาคสอบปลายภาค
  303473-3  Microwave Engineering
วิศวกรรมไมโครเวฟ
1(C) 17 ส.ค. 2563
เวลา 12:00-15:00
EN 310
(C) 12 ต.ค. 2563
เวลา 13:00-16:00
EN 312
  303475-4  Optical Communications
การสื่อสารทางแสง
1(C) 19 ส.ค. 2563
เวลา 12:00-15:00
EN 309
(C) 16 ต.ค. 2563
เวลา 09:00-12:00
EN 307
หมายเหตุ   C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
อีเมลล์: