ตารางสอนอาจารย์
 ปีการศึกษา   2563     /  {1}    2    3    ระหว่าง  21/9/2563 - 27/9/2563 
 
Day/Time
 
13:00-13:5014:00-14:5015:00-15:50
 
จันทร์
 
  
 
อังคาร
 
  
พุธ 301332-2
(3) 2, EN 311 EN
 
พฤหัสบดี
 
  
 
ศุกร์
 
  
* ข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในตารางเรียนประกอบด้วย รหัสวิชา (จำนวนหน่วยกิต) กลุ่ม, ห้องเรียนและอาคาร ตามลำดับ

ตารางคุมสอบรายวิชา
รหัสวิชาชื่อรายวิชากลุ่มสอบกลางภาคสอบปลายภาค
  301332-2  Operations Research
การวิจัยดำเนินงาน
2(C) 19 ส.ค. 2563
เวลา 12:00-15:00
EN 207
(C) 14 ต.ค. 2563
เวลา 09:00-12:00
EN 210
หมายเหตุ   C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
อีเมลล์: