ตารางสอนอาจารย์
 ปีการศึกษา   2563     /  {1}    2    3    ระหว่าง  21/9/2563 - 27/9/2563 
 
Day/Time
 
9:00-9:5010:00-10:5011:00-11:5012:00-12:5013:00-13:5014:00-14:5015:00-15:5016:00-16:50
 
จันทร์
 
       
อังคาร     301632-2
(3) 1, IE 316 IE
 301632-2
(3) 1, IE 316 IE
พุธ 301424-3
(3) 1, EN 309 EN
     
พฤหัสบดี     301424-3
(3) 1, EN 505 EN
  
     301424-3
(3) 1, Shop IE IE
  
ศุกร์     301102-1
(1) 1, EN 305 EN
 
* ข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในตารางเรียนประกอบด้วย รหัสวิชา (จำนวนหน่วยกิต) กลุ่ม, ห้องเรียนและอาคาร ตามลำดับ

ตารางคุมสอบรายวิชา
รหัสวิชาชื่อรายวิชากลุ่มสอบกลางภาคสอบปลายภาค
  301424-3  Automated Manufacturing Systems
ระบบการผลิตอัตโนมัติ
1(C) 21 ส.ค. 2563
เวลา 12:00-14:00
EN 314
(C) 14 ต.ค. 2563
เวลา 10:00-12:00
EN 205
หมายเหตุ   C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
อีเมลล์: