ตารางสอนอาจารย์
 ปีการศึกษา   2563     /  {1}    2    3    ระหว่าง  21/9/2563 - 27/9/2563 
 
Day/Time
 
9:00-9:5010:00-10:5011:00-11:5012:00-12:5013:00-13:5014:00-14:5015:00-15:5016:00-16:5017:00-17:5018:00-18:50
จันทร์ 302402-1
(3) 1, EN 305 EN
    302499-2
(2) 1, EN 310 EN
 302100-1
(1) 1, EN 510 EN
อังคาร  302311-2
(3) 2, EN 511 EN
       
พุธ  302521-2
(3) 1, IE 511 IE
  302368-2
(1) 1, Shop ME IE
   
พฤหัสบดี     302311-2
(3) 2, IE 106 IE
   
ศุกร์     302521-2
(3) 1, IE 602 IE
    
เสาร์ 302499-2
(2) 1, ติดต่อผู้สอน NU
  302499-2
(2) 1, ติดต่อผู้สอน NU
    
* ข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในตารางเรียนประกอบด้วย รหัสวิชา (จำนวนหน่วยกิต) กลุ่ม, ห้องเรียนและอาคาร ตามลำดับ

ตารางคุมสอบรายวิชา
รหัสวิชาชื่อรายวิชากลุ่มสอบกลางภาคสอบปลายภาค
  302311-2  Numerical Methods for Mechanical Engineers
ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขสำหรับวิศวกรเครื่องกล
2(C) 21 ส.ค. 2563
เวลา 12:00-15:00
EN 609
(C) 20 ต.ค. 2563
เวลา 13:00-16:00
EN 609
  302402-1  Economics for Engineers
เศรษฐศาสตรVสำหรับวิศวกร
1(C) 18 ส.ค. 2563
เวลา 12:00-15:00
EN 609
(C) 21 ต.ค. 2563
เวลา 13:00-16:00
EN 609
หมายเหตุ   C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
อีเมลล์: