e-registrar DBs
วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร
 
 

ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.บันทึกข้อมูลระเบียนประวัติรายงานตัวขึ้นทะเบียนนิสิตใหม่ 2559(ด่วนที่สุด)

กำหนดรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร นิสิตระดับปริญญาโท–เอก ประจำปีการศึกษา 2559
ในวัน เสาร์ ที่ 6 สิงหาคม 2559

** นิสิตคณะบริหารธุรกิจ เศรฐศาสตร์และการสื่อสารระดับปริญญาโท - เอก ทุกสาขาวิชา ให้รายงานตัวในช่วงเวลา 08.30 - 09.30 น.


นิสิตระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง โครงการพิเศษ และระบบ admission 2559

 • บันทึกข้อมูลระเบียนประวัติ <<< click here.. >>>
  print เอกสารระเบียนระวัติ แบบฟอร์มขอทำบัตรนิสิต(ธ.กรุงไทย) แบบฟอร์มแสดงเจตจำนงค์ระบุผู้รับเงินช่วยเหลือ แบบฟอร์มหนังสือให้ความยินยอมในการตรวจหาสารเสพติดในร่างกาย จากระบบบันทึกระเบียนประวัติ
 • ตรวจสอบบ้านเลขที่แจ้งย้ายทะเบียนบ้าน
  (สามารถตรวจสอบได้ในระบบบันทึกระเบียนประวัติ)
 • จองหอพัก <<< click here.. >>>
  (สามารถตรวจสอบรหัสนิสิตได้ในระบบบันทึกระเบียนประวัติ)
ประกาศโดย   งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล โทร 0 5596 8310 - 5   วันที่ประกาศ   25 มิถุนายน 2559
 2.กำหนดตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (นิสิตภาคพิเศษ)(ด่วนมาก)
 • ระดับปริญญาตรี แบบ 3 ภาคการศึกษา (พิเศษ)
 • ระดับปริญญาโท แบบ 3 ภาคการศึกษา(ปกติ)
 • ระดับปริญญาโท แบบ 3 ภาคการศึกษา(พิเศษ)
 • ระดับปริญญาโท แบบ 3 ภาคการศึกษา(พิเศษ)ครู-อาจารย์ประจำการ
 • ประกาศโดย   หน่วยสนับสนุนการเรียนการสอน กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   14 กรกฏาคม 2559
   3.กำหนดตารางเรียน ภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2559 (นิสิตภาคปกติ)(ด่วนมาก)
 • ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดตารางเรียน ภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2559
 • ระดับปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา(ปกติ)
 • ระดับปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา(ปกติ) ตรีควบโท
 • ระดับปริญญาโท แบบ 2 ภาคการศึกษา(ปกติ)
 • ระดับปริญญาโท แบบ 2 ภาคการศึกษา(ปกติ) เรียนวันเสาร์-วันอาทิตย์
 • ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง แบบ 2 ภาคการศึกษา(ปกติ)
 • ระดับปริญญาเอก แบบ 2 ภาคการศึกษา(ปกติ)
 • ประกาศโดย   หน่วยสนับสนุนการเรียนการสอน กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   8 กรกฏาคม 2559
   4.ประกาศปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร
  ประกาศโดย   งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล โทร 0 5596 8309-15   วันที่ประกาศ   21 ธันวาคม 2553
   5.วารสารมหาวิทยาลัย
  วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร
  ประกาศโดย   สำนักงานเลขาธิการบัณฑิตวิทยาลัย โทร 055968840   วันที่ประกาศ   20 กรกฏาคม 2558
   6.ขอเชิญนิสิต ป.ตรี ทุกท่าน ร่วมตอบแบบสอบถาม
  ประกาศโดย   งานทะเบียนนิสิต โทร 055968310   วันที่ประกาศ   28 มีนาคม 2556
   7.การบันทึกข้อมูลที่อยู่อาศัยของนิสิต
  ประกาศโดย   กองกิจการนิสิต โทร.0-5596-1215   วันที่ประกาศ   25 พฤษภาคม 2554
   8.เอกสารแนะนำระบบบริการการศึกษาผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ( e-registrar )
  ประกาศโดย   งานทะเบียนนิสิตฯ โทร.0-5596-8310,8311   วันที่ประกาศ   1 พฤศจิกายน 2550
          
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
   
  ติดต่อ เจ้าหน้าที่.
  งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล
  กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
  เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

  โทรศัพท์ 0-5596-8324 หรือติดต่อเรา