Adviser
วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร
e-registrar DBs
 
 

ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.กำหนดตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2565(ด่วนที่สุด)
ประกาศโดย   หน่วยสนับสนุนการเรียนการสอน งานทะเบียนนิสิตฯ กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   21 กรกฏาคม 2565
 2.แนวปฏิบัติในการจัดสอบกลางภาค ภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2565 กรณีนิสิตติดเชื้อโควิด(COVID-19)(ด่วนที่สุด)
ประกาศโดย   หน่วยสนับสนุนการเรียนการสอน งานทะเบียนนิสิตฯ กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   18 กรกฏาคม 2565
 3.นิสิตรหัส 64 ทำบัตรประจำตัวนิสิต Online(ด่วนมาก)
ประกาศโดย   งานทะเบียนนิสิตฯ 055968311   วันที่ประกาศ   5 กรกฏาคม 2565
 4.การเข้าห้องเรียน Online สำหรับนิสิตที่ติด โควิด(ด่วนมาก)

กรณีนิสิตที่ติด โควิด(COVID) ไม่สามารถเข้าเรียนในห้องเรียนได้
ให้นิสิตเข้าเรียน Online ผ่านระบบ Microsoft Teams

ประกาศโดย   งานทะเบียนนิสิตฯ โทร 055968310   วันที่ประกาศ   19 มิถุนายน 2565
 5.รายงานตัวนิสิตใหม่ 65(ด่วน)
ประกาศโดย   งานทะเบียนนิสิตฯ โทร 055968311   วันที่ประกาศ   10 มิถุนายน 2565
 6.แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการสอบ ภาคเรียนต้น/ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565(ด่วน)
ประกาศโดย   หน่วยสนับสนุนการเรียนการสอน งานทะเบียนนิสิตฯ กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   11 พฤษภาคม 2565
 7.การยื่นสำเร็จการศึกษา
ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา โทร.055968314-5   วันที่ประกาศ   28 เมษายน 2564
 8.แบบประเมินระบบ REG

แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบทะเบียนออนไลน์ (Reg) มหาวิทยาลัยนเรศวร

ประกาศโดย   งานทะเบียนนิสิตฯ   วันที่ประกาศ   12 มีนาคม 2564
 9.ประกาศปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร
ประกาศโดย   งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล โทร 0 5596 8309-15   วันที่ประกาศ   21 ธันวาคม 2553
 10.พิมพ์ใบเสร็จ online
คู่มือการใช้งานการพิมพ์ใบเสร็จออนไลน์

***สามารถสั่งพิมพิมพ์ได้หลังจากชำระเงินแล้ว 3 วันทำการ
ประกาศโดย   Financial Divion Tel: 0-5596-1167 , 0-5596-1168   วันที่ประกาศ   2 สิงหาคม 2560
 11.เอกสารแนะนำระบบบริการการศึกษาผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ( e-registrar )
ประกาศโดย   งานทะเบียนนิสิตฯ โทร.0-5596-8310,8311   วันที่ประกาศ   1 พฤศจิกายน 2550
        
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
 
งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)