Adviser
วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร
e-registrar DBs
 
 

ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.ประกาศเปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา(ด่วนที่สุด)

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร
เรื่อง เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา
โครงการไหว้ครูมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2563
จากเดิม วันที่ 2 กรกฏาคม 2563 เป็นวัน พฤหัสบดี ที่ 26 พฤศจิกายน 2563
รายละเอียดประกาศ..

ประกาศโดย   งานทะเบียนนิสิต   วันที่ประกาศ   18 พฤศจิกายน 2563
 2.ประกาศชี้แจงการลงทะเบียนเรียนระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1(ด่วนที่สุด)

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร
เรื่อง ขอชี้แจงการลงทะเบียนของนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1
รายละเอียดประกาศ..

ประกาศโดย   งานทะเบียนนิสิต   วันที่ประกาศ   18 พฤศจิกายน 2563
 3.ลงทะเบียนเรียนปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนปลาย(ด่วนที่สุด)

กำหนดวันพิมพ์ใบแจ้งชำระเงิน และวันชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563 วันที่ 9-14 ธันวาคม 2563

ประกาศโดย   งานทะเบียนนิสิต   วันที่ประกาศ   6 พฤศจิกายน 2563
 4.ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562(ด่วนมาก)
ประกาศโดย   งานทะเบียนนิสิตฯ   วันที่ประกาศ   3 พฤศจิกายน 2563
 5.ตรวจสอบยอดเงินค้างชำระ(ด่วนมาก)
ประกาศโดย   งานทะเบียนฯ   วันที่ประกาศ   14 ตุลาคม 2563
 6.หยุดการเรียนการสอนงานพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2562(ด่วน)

หยุดการเรียนการสอนงานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562
ระหว่างวันที่ 16 -17 ธันวาาคม พศ.2563

อ่านรายละเอียดประกาศ...
ประกาศโดย   งานทะเบียนนิสิต   วันที่ประกาศ   2 พฤศจิกายน 2563
 7.รายงานตัวขึ้นทะเบียนนิสิต online

ระบบรายงานตัวขึ้นทะเบียนนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร ปี 2563
New Student Registration Naresuan University acadyear 2020


ENTER..

ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   6 มิถุนายน 2563
 8.พิมพ์ใบเสร็จ online
คู่มือการใช้งานการพิมพ์ใบเสร็จออนไลน์

***สามารถสั่งพิมพิมพ์ได้หลังจากชำระเงินแล้ว 3 วันทำการ
ประกาศโดย   Financial Divion Tel: 0-5596-1167 , 0-5596-1168   วันที่ประกาศ   2 สิงหาคม 2560
 9.ประกาศปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร
ประกาศโดย   งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล โทร 0 5596 8309-15   วันที่ประกาศ   21 ธันวาคม 2553
 10.เรื่องการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนฯ
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนฯ ผ่านระบบ reg. ในข้อกรณีที่นิสิตไม่เข้าประเมินฯ จะไม่สามารถตรวจสอบผลการศึกษาของรายวิชานั้นได้ ซึ่งจะใช้บังคับตั้งแต่ภาคต้น ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป นิสิตสามารถเข้าทำการประเมินให้เสร็จสิ้นภายในวันที่หลังสอบปลายภาคเรียน 2 สัปดาห์
ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   30 พฤศจิกายน 2560
 11.การกระทำกับข้อมูทางคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นเป็นความผิดอาญามีโทษจำคุก
นิสิตที่เข้าใช้หรือเข้าดูหรือเข้าถอนรายวิชารายวิชาของบุคคลอื่นในระบบทะเบียนออนไลน์ ้ มีความผิดตาม พรบ.คอมพิวเตอร์
ประกาศโดย   ระบบทะเบียนออนไลน์   วันที่ประกาศ   30 พฤศจิกายน 2560
 12.วารสารมหาวิทยาลัย
วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร
ประกาศโดย   สำนักงานเลขาธิการบัณฑิตวิทยาลัย โทร 055968840   วันที่ประกาศ   20 กรกฏาคม 2558
 13.เอกสารแนะนำระบบบริการการศึกษาผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ( e-registrar )
ประกาศโดย   งานทะเบียนนิสิตฯ โทร.0-5596-8310,8311   วันที่ประกาศ   1 พฤศจิกายน 2550
        
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
 
งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)